fbpx

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dotyczy sklepu prowadzonego przez KAZET Kamil Zarzycki NIP8222383402, REGON387272589 z siedzibą w Mińsk Mazowiecki, ul.Królewiecka 61 na następujących domenach:www.lastoria-design.pl

Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z niniejszego Regulaminu, jest on skierowany zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:www.lastoria-desing.pl

Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Przed przystąpieniem do korzystania przez Usługobiorcę z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, niezbędne będzie zaakceptowanie treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe sformułowania, należy je rozumieć następująco:

1 Definicje

Administrator Danych Osobowych:

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny:

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dane kontaktowe:

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lastoria-design, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Klient:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;
osoba prawna;
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Usługobiorca:
1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;
3) osoba prawna;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
– korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Towar/Produkt– produkty udostępnione przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, tj. produkty związane z kategorią Dom i Ogród
Sprzedawca lub Usługodawca – KAZET Kamil Zarzycki NIP8222383402, REGON387272589
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem: www.lastoria-desing.pl
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego- www.lastoria-design.pl, która w zakresie dostawy Towarów realizowana będzie przez Dostawcę.
Dostawca: KINGHOME, MONDEX
Dropshipping– model logistyczny sprzedaży obowiązujący w Sklepie Internetowym, w którym po zawarciu Umowy Sprzedaży Towaru, proces dostawy Towaru zostaje przeniesiony na Dostawcę.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE I KORZYSTANIE Z USŁUG

Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące usługi elektroniczne (zwane „Usługami Elektronicznymi”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

Konto – usługa polegająca na ustaleniu indywidualnego oznaczenia Usługobiorcy (login) i hasła oraz umożliwieniu Usługobiorcy dostępu i przekazania Usługodawcy dostępu do zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym następnie gromadzone są informacje podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Konto: wymaga przeprowadzenia procedury rejestracji, na którą składają się: wypełnienie formularza, kliknięcie przycisku „zarejestruj się” lub złożenie Zamówienia, złożenie oświadczenie akceptującego Regulamin (za pośrednictwem okienka zgody poprzez zaznaczenie „x”), złożenie oświadczenia akceptującego Politykę Prywatności wraz z Polityką Cookies (za pośrednictwem okienka zgody poprzez zaznaczenie „x”), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z działalnością Sklepu Internetowego (za pośrednictwem okienka zgody poprzez zaznaczenie „x”).
W momencie kliknięcia przycisku „zarejestruj się”, zawierana jest umowa o świadczenie usługi. Wypełniając formularz Usługobiorca podaje swoje dane: imię i nazwisko (firma), adres/siedziba (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz indywidualne hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Konto jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy, aby usługa przestała być świadczona, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lastoria-design.pl.
uzyskanie przez Usługobiorcę dostępu do nieodpłatnych treści wymaga rejestracji poprzez Konto, natomiast celem uzyskania dostępu, a następnie pobrania nieodpłatnych treści konieczne jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy albo wypełnienie formularza kontaktowego w witrynie.
Zamówienie – usługa dostępna we wszystkie dni robocze (tj. poza niedzielami i dniami wolnymi od pracy), 24 godziny na dobę, umożliwiającą za pośrednictwem Konta lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym, złożenie Usługodawcy zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz ustalenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

Zamówienie składane jest za pośrednictwem interaktywnego formularza w Sklepie Internetowym. Usługobiorca rozpoczyna procedurę składania zamówienia poprzez dodanie pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Po skompletowaniu zamawianych Produktów, Usługobiorca poprzez kliknięcie w pole „Kupuję i płacę” jednocześnie kończy procedurę składania zamówienia i od tego momentu nie może już edytować swojego zamówienia.
Usługa Zamówienie wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.

Usługa Zamówienie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania Zamówienia do Usługodawcy.
Newsletter – usługa umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej, kliknięcia w pole „Zapisz się” oraz potwierdzenia rozpoczęcia świadczenia usługi poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

Usługa Newsletter jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy, aby usługa przestała być świadczona, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lastoria-design.pl

Usługodawca wskazuje następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. laptop, komputer, inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu);
dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
dostęp do przeglądarki internetowej: Google Chrome, FirefoX, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari

Każdy Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich

W związku ze świadczeniem usług opisanych powyżej oraz działaniem Sklepu Internetowego (które nie dotyczą reklamacji kupowanych Produktów) możliwe jest zgłaszanie Zleceniodawcy reklamacji w następujący, przykładowy sposób:
drogą mailową: kontakt@lastoria-design.pl

Aby ułatwić rozpoznanie reklamacji prosimy o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, daty wystąpienia problemu, czego żąda Usługobiorca oraz w jaki sposób można się z Usługobiorcą skontaktować. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia w tym trybie stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach zawartych w Zamówieniu. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie opisanym w Regulaminie.

Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatki (ceny brutto). Sumaryczna cena zakupu Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, jest podawana Klientowi w trakcie składania Zamówienia i przed jego potwierdzeniem (kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”) jest podawany łączny koszt, jaki będzie ponosił Klient w związku z zawieraniem Umowy Sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie lub nieprzyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana i udostępniana poprzez umożliwienie dostępu do treści Regulaminu w Sklepie Internetowym, przesłanie wiadomości e-mail opisanej w ust. 3 powyżej oraz w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
Po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz dokonaniu płatności przez Klienta Sprzedawca przekazuje w terminie 2 dni roboczych Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji i dostawy Towarów pod wskazany podczas Zamówienia adres.

4. PŁATNOŚĆ

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy płatniczej PayU
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera metodę dostarczenia faktury: Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu i przesyłanie ich na wskazany adres e-mail albo na dostarczenie faktury drogą pocztową na wskazany przy składaniu zamówienia adres.

5. DOSTAWA
Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Polski.
Dostawa Towarów do Klienta nastąpi przez Dostawcę na adres wskazany w Zamówieniu po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o Zamówieniu.
Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej:
a) DHL
b) GEIS
c)InPost
Niezależnie od operatora lub firmy kurierskiej, koszty dostawy nie ulegają zmianie i wynoszą one 19.90zł brutto.

Za prawidłową Dostawę Towarów wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

Wysłanie Towaru następuje w terminie określonym na karcie produktu, dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. Termin realizacji podany jest w dniach roboczych. Towary dostępne na domenie www.lastoria-design.pl kategoria wysyłki:

Towar dostępny – produkt znajduję się w magazynie. Wysyłka 1-7 dni roboczych. Wszystkie podane terminy wysyłki to informacje przybliżone
Towar niedostępny-produkt na zamówienie. Wysyłka 7-90 dni roboczych. Wszystkie podane terminy wysyłki to informacje przybliżone

Początek biegu terminu Dostawy Towarów do Klienta rozpoczyna się od dnia przekazania informacji o Zamówieniu przez Sprzedawcę Dostawcy.
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać wysłany drogą mailową kontakt@lastoria-design.pl

6. REKLAMACJE PRODUKTÓW
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta za wady Produktu wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeksu cywilnego.
Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane będą przez Dostawcę.
Możliwe jest zgłaszanie reklamacji Produktów w następujący, przykładowy sposób:
a) drogą mailową: kontakt@lastoria.pl

Aby ułatwić rozpoznanie reklamacji Klient proszony jest o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, daty wystąpienia problemu, czego żąda Usługobiorca oraz w jaki sposób można się z Usługobiorcą skontaktować, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia przesyłki załączenie protokołu szkody o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Dostawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Brak ustosunkowania się Dostawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Wykonywanie przez Klienta uprawnień z tytułu reklamacji lub rękojmi powodujących konieczność zbadania Produktu.

Klient zostanie wezwany do przekazania Produktu Dostawcy na adres podany przez Sprzedającego drogą mailową .

Przekazanie Produktu Dostawcy jest zależny od producenta Towaru-adres:
a) KING HOME -Przecławska 1A, 03-879 Warszawa
b) MONDEX- Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

Powyższa procedura nie ma wpływu na bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji Klienta i nie narusza uprawnień wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego.
Reklamacje złożone przez Klienta bezpośrednio do Sprzedawcy nie będą rozpatrywane i zostaną przez Sprzedawcę przekazane Dostawcy co może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji.


7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na przykład:
w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organów administracji publicznej, np. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w siedzibach oraz na stronach internetowych organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
w siedzibach oraz na stronach internetowych stałych polubownych sądów konsumenckich.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu doręczenia rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym powyżej lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (przedsiębiorców).
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
Spory sądowe pomiędzy Sprzedawcą a przedsiębiorcami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, przy czym w sytuacji zmiany Regulaminu:
w zakresie usług o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
w zakresie Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie mogą naruszać umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021

Załącznik nr 1- wzór odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)

 

Wzór

                                                                                                          Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

                                                                                                Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

                         Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

         lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

 odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data odbioru towarów(*)………………………………………..……………….

                                                                                                         ……………………………………

                                                                                                      Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić